Make your own free website on Tripod.com
 
Ankara Barosu
01.07.2000-31.12.2000 DÖNEMİ
Avukat -Vekileden Arasındaki Asgari Ücret Çizelgesi
A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Mirasçılık Belgesinin alınması 100.000.000.-TL
2 Tahliye davaları 200.000.000.-TL'den az olmamak
üzere yıllık kira bedelinin %10'u
3 Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan ihtilaflar 300.000.000.-TL
4 İzale-i Şuyu (Paydaşlığın giderilmesi) davaları 250.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava konusu edilen malın/malların muhammem bedelinin vekilden payına düşen miktarın %10'u
5 Evlenmeye izin, müddetin kaldırılması, eş tarafından koca lehine yapılacak işlemlerden izin alınmasına ilişkin davalar. 175.000.000.-TL
6 Evlat edinmeye izin davası 250.000.000.-TL
7 Vesayat ve Kayyim davaları 175.000.000.-TL
8 Terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar. 300.000.000.-TL
9 Mirasta defter tutulması 200.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
10 Kira tespiti ve kira bedelinin arttırımı davaları 200.000.000.-TL'den az olamamk üzere artan yıllık kira değerinin %15'i
125.000.000.-TL davalı vekilliğinde 
11 Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit istemleri 100.000.000.-TL
12 Maddi ve manevi  tazminat davaları 100.000.000.-TL'den az olmamak üzere 
dava değerinin %15'i
13 Tevdi mahalli tayini 
(ödeme yeri belirlenmesi istemi)
90.000.000.-TL
B. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Tapu veya nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi, kazai rüşt davaları 250.000.000.-TL
2 Nişan bozulmasından doğan davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi manevi tazminat davaları v.s.)  250.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
3 Boşanma davaları:
a-)Anlaşmalı Boşanma Davaları
b-)Çekişmeli Boşanma Davaları
c-)Çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli boşanma davaları
250.000.000.-TL
400.000.000.-TL
400.000.000.-TL
4 Nesebin Reddi, nesebin tahsisi ve babalık davaları 300.000.000.-TL
5 Nafaka davaları 200.000.000.-TL
6 Tenkis davaları 300.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
7 Vasiyetnamenin iptali davaları 550.000.000.-TL
8 Mirasta iade davaları 550.000.000.-TL
9 Men'i müdahele davaları
(Elatmanın önlenmesi davaları)
250.000.000.-TL
10 Tapu İptali ve Tescili davaları 300.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
11 Şuf'a davaları 300.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
12 Geçit Hakkı davaları 200.000.000.-TL
13 Ecrimisil Davaları 200.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
14 Her türlü alacak maddi manevi tazminat 200.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
15 Tezyid-i bedel (Bedel Arttırımı davaları) 300.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
16 Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit çeşitleri 175.000.000.-TL
17 Ticari Şirketler Kararları hakkında 
ortaklar adına açılacak davalar
300.000.000.-TL
18 Kooparatif üyeliğinden çıkarma kararlarının iptalina ilişkin davalar 300.000.000.-TL
19 Tenfiz davaları 250.000.000.-TL
C. İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1 Menfi Tespit ve istirdat davaları 250.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
2 İstihkak davaları 200.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
3 İcra Tetkik Merciinin görevine giren davalar
(imzaya ve borca itiraz, şikayet v.s.)
175.000.000.-TL
4 İcra iflas kanunundan doğan iptal davaları 250.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
5 İcra Takipleri:
a-)Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri
b-)Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

İş sahibinden ayrıca alacağın %10'u
175.000.000.-TL
6 Genel mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları 130.000.000.-TL

 Anasayfa  2. Sayfa