Make your own free website on Tripod.com
Endekse Geri Don

              TERÖRLE MÜCADELE KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası    : 3713                        
  Kabul Tarihi     : 12/4/1991                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843 Mükerrer        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:125           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Tanım ve Terör Suçları               
  Terör tanımı                                

  Madde 1 - Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya 
tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, 
siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin var- 
lığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya  
ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenli- 
ğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi  
veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.           
  Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etra- 
fında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır.                   
  Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda 
geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.  
  Terör suçlusu                                

  Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getiril- 
miş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber 
veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensu- 
bu olan kişi terör suçlusudur.                         
  Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suç- 
lusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar.            
  Terör suçları                                

  Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171  
ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar, terör suçlarıdır.            
  Terör amacı ile işlenilen suçlar                      

  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;                    
  a) (Değişik: 13/11/1996-4211/1 md.) Türk Ceza Kanununun 145, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 157, 169 ve 384 üncü maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci  
fıkrasında yazılı suçlar,                            
  b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (c), (e) bentlerinde yazılı suçlar,   
  1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği takdirde terör suçu sa- 
yılır.                                     
  Cezaların artırılması                            

  Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili 
kanunlara göre tayin edilecek şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para ceza- 
ları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, 
gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı 
aşılabilir. Ancak şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarda bu sınır ağır hapiste 36, 
hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı geçemez.                   
  Açıklama ve yayınlama                            

  Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğu- 
nun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından 
suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin    
hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
veya bu yolla kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılır.                      
  Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanla- 
ra beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir.      
  Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açık- 
layanlar veya yayınlayanlar beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para  
cezası ile cezalandırılır.                           
  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3  
üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine 
de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarı- 
nın, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının,  
mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler 
hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış 
tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza ellimil- 
yon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verile- 
cek cezanın yarısı uygulanır.(1)                        
  Terör örgütleri                               

  Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313,  
314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci   
maddesinin kapsamına giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar  
veya bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş yıldan on yıla  
kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para  
cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon 
liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.    
  Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım eden- 
lere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa  
bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon li- 
raya kadar ağır para cezası hükmolunur.                     
  Bu yardım; dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya  
bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğre- 
tim kurumlarında veya öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılır- 
sa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.               
  Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukla- 
rı tespit edildiğinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan 
bu kuruluşların mal varlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)        
  Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680 
sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile iş- 
lenmesi halinde,ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise,bir önce- 
ki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler 
ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkute- 
nin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası 
verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin  
sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve  
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)              
--------------                                 
(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eser-
  ler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük 
  mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin 
  31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş o-
  lup, iptal hükmü,sözkonusu Kararın yayımı tarihi olan 27/Ocak/1993 tarihin- 
  den başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.             
(2) Bu maddenin dördüncü fıkrası,"...benzeri kurumlar..."ibaresi yönünden,Ana. 
  Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.  
(3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı 
  eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı  
  günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.  
  Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.  
                                        
                                        
  Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda                  

  Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.)                
  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü  
bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş 
yapılamaz. Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan
üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu suçun mükerreren işlen-
mesi halinde, verilecek cezalar paraya çevrilemez.               
  Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun  
3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca 
sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış  
miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.Ancak, bu para cezaları 
yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine  
verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis  
cezası hükmolunur.                               
  Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı mevku- 
teler dışında basılı eser ve sair kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde,
sorumluları ve ayrıca kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki 
yıla kadar hapis, yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası  
hükmolunur. Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi ha-  
linde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden onbeş güne  
kadar yayından men'ine karar verilir.                      
  Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı kitle  
iletişim araçları ile işlenmesi halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar
artırılır.                                   
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Yargılama Usulleri                
  Görevli mahkeme                               

  Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde bakılır ve bu suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak 
edenler hakkında bu Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.            
  Avukat tarafından temsil ve görüştürülme                  

  Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında;                    
  a - b) (İptal: Ana.Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.1991/18, K.:1992/20 sayılı 
kararı ile.) (1)                                
  Gözetim süresi                               

  Madde 11 - (Mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.)                
  Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri                    

  Madde 12 - Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması sırasında sanık- 
ların ve tanıkların ifadelerini alan veya olay ve tespit tutanağı düzenleyen  
zabıta amir ve memurları, zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak din- 
lenebilirler. (İkinci cümle İptal: Ana Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18,  
K.:1992/20 sayılı kararı ile.) (1)                       
  Erteleme ve paraya çevrilme                         

  Madde 13 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen cezalar, para 
cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.          
  (Ek: 27/10/1995 - 4126/2 md.) Ancak bu madde hükmü, 8 inci madde uyarınca  
verilen mahkumiyet kararları için uygulanmaz.                  
  Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması                  

  Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları ihbar edenlerin hü- 
viyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etme- 
dikçe açıklanamaz.                               
-------------------------                            
(1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993  
  tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.            
                                        
                                        
  Müdafi tayini (1)                              

  Madde 15 - (Birinci fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18,
K.:1992/20 sayılı kararı ile) (2)                        
  Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile  
bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu  
iddia edilen suçlardan dolayı aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat   
bulundurulur ve bunlara avukatlık ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak 
ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.     
  (Üçüncü fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 
sayılı kararı ile.)(2)                             
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Cezaların İnfazı                 
  Cezaların infazı ve tutukluların muhafazası                 

  Madde 16 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanların cezaları,tek 
kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında 
infaz edilir.                                  
  Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin birbirleriyle irtibatına 
ve diğer hükümlülerle haberleşmesine engel olunur.               
  Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle geçiren hükümlülerden  
(...)(3) diğer kapalı infaz kurumlarına nakledilebilirler.           
  Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da birinci fıkrada göste- 
rilen şekilde inşa edilmiş tutukevlerinde muhafaza edilirler. İkinci fıkra hü- 
kümleri tutuklular hakkında da uygulanır.                    
  Şartla salıverilme                             

  Madde 17 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlardan, Türkiye  
Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar  
verilenler 36 yıllarını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30 yıllarını,  
diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş olanlar hükümlülük sü- 
resinin 3/4'ünü çekmiş olup da iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları tak- 
dirde talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.                
  Bunlardan, tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya firara teşebbüs su- 
çundan veya cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahküm edilmiş bulunan- 
lar ile disiplin cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu di- 
siplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden yararlanamazlar.  
  Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlar, hükümlerinin kesinleşme 
tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla 
salıverilmeden yararlanamazlar.                         
  Bu hükümlüler hakkında,647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu 
maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.  
  Ceza ve tutukevi inşaatı                          

  Madde 18 - 16 ncı maddeye göre inşa edilecek ceza ve tutukevleri ile adliye 
ve zabıta nezarethanelerinin yapımında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89  
uncu maddesi hükümleri uygulanır.                        
--------------------------                           
(1) Madde başlığı "Tutuksuz yargılama" iken, 18/11/1992 tarih ve 3842 sayılı  
  Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                 
(2) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993  
  tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.            
(3) Bu aradaki "...Şartla tahliyelerine 3 yıldan az kalmış olanlar..." ibaresi 
  Ana.mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile  
  iptal edilmiş olup, sözkonusu Karar Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993 
  tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
  Ödüllendirme                                

  Madde 19 - İçişleri Bakanlığınca belirlenecek, bu Kanun kapsamına giren suç 
faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimlikleri-
ni bildirenlere 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında  
Kanun hükümlerine göre para ödülü verilir.                   
  İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruma tedbirleri alınır.  
  Koruma tedbirleri                              

  Madde 20 - Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa  
eden adli, istihbari, idari ve askeri görevliler, zabıta amir ve memurları,Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları,terör suçlularının mu- 
hafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin savcıları ve müdürleri, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri hakim ve savcıları ile bu görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör  
örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirilenler ile suçların aydınla-  
tılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında gerekli koruma tedbirleri 
Devlet tarafından alınır.                            
  (Değişik: 10/3/1993-3871/1 md.) Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik 
cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün değiştirilmesi dahil, nüfus kayda, ehliyet,
evlenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştirilmesi, askerlik işlemi- 
nin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili hakları, sosyal
güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır.Korumaya 
alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunan-
lar; görev yaptıkları Bakanlık veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait konutlardan 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca rayiç kiralar dikkate alınarak tespit olunacak  
kira bedeli ile kiralama esaslarına göre yararlandırılır.            
  Bu tedbirlerin uygulanmasında, İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve 
kuruluşlar gerekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar.     
  Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça çıkarılacak bir  
yönetmelik ile belirlenir.                           
  Yukarıda sayılanlardan kamu görevlileri,görevlerinden ayrılmış olsalar dahi 
terör suçluları tarafından kendilerine veya eş ve çocuklarının canına vuku bu- 
lan bir taarruzu savmak için silah kullanmaya yetkilidirler.          
  Yardım (1)                                 

  Madde 21 - Memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevle- 
rini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmaların- 
dan dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya  
öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında  
Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca;                       
  a) (Değişik: 28/21995 - 4082/6 md.) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müs- 
tehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan
emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri ha- 
linde ise,dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre  
kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Yaşamak için gereken ha- 
reketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede 
malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı  
üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi  
emekli ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla olarak ya- 
pılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazi- 
neden tahsil edilir.                              
  b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul  
olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutları 
Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir 
yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu 
konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli ko- 
nutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt-  
içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışın- 
daki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri 
halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.                  
  c) Konut kredisinden istifade bakımından 2559 sayılı Polis Vazife ve Sela- 
hiyet Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; malul olanlar  
ile bunların dul kalan eşi,eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları hak- 
kında da uygulanır.                               
-----------------                                
(1) Bu madde başlığı, 13/11/1995 tarih ve 4131 sayılı Kanun'un 1 inci maddesi  
  ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) (Değişik: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Malul olanlar, ölenlerin dul kalan eş- 
leri ile dul ve yetim bırakmadan ölenlerin anne ve babaları, yuriçinde Devlet  
Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıt  
araçlarında ücretsiz seyahat ederler.                      
  e) (Değişik:28/2/1995 - 4082/6 md.) Eksilen vücut organları, yurtiçi veya  
yurtdışında en son teknik usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlat- 
tırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.          
  f) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar,  
yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında tedavi ettiri- 
lirler.                                     
  g) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan 
aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunma- 
dığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde
parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere barındırılır.
baktırılır ve tedavileri yaptırılır.                      
  h) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yukarıdaki (e),(f) ve (ç) bentlerinde be-  
lirtilen haklardan, terörle mücadelede görev ifa ederken yaralanarak veya sakat-
lanarak haklarında 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümleri uygulanmış olan 
erbaş ve erler de aynen yararlanırlar.                     
  ı) (Ek: 13/11/1995 - 4131/1 md.) Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltı-
lan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimle- 
ri süresince Başbakanlıkça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan  
karşılıksız burs verilir. Burs verilen öğrenciler hakkında 351 sayılı Yüksek  
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uy- 
gulanmaz.                                    
  Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler;ilgili sosyal güvenlik kurumları 
mevzuatı gereği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer hak- 
lardan da yararlanamazlar.                           
  Terörden zarar gören diğer kişilere yardım                 

  Madde 22 - (Değişik: 13/11/1995 - 4131/2 md.)                
  Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından   
yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve  
orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Yardı- 
mın kapsam ve ölçüsü, Fonun mahalli yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak 
kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir.                      

  Ek Madde 1 - (Ek: 13/11/1995 - 4131/3 md.)                 
  A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve  
sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı  
ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile söz- 
leşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 0.5'ini, bu Kanunun 1 inci mad- 
desinde yazılı tetör eylemleri nedeni ve etkisiyle;               
  a) şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile  
er ve erbaşların varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da  
yoksa kardeşlerinden birisinin veya,                      
  b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,               
  İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek ki- 
şileri işe almak veya atamak zorundadırlar.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                7220 - 1                    
                                        
  İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, 
bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini 
gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, du- 
rumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle gö- 
revlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama  
izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya 
işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur.      
  Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan mamullerin istihdamında takip 
edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- 
kanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüş- 
leri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir.                            
  B) Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; 
  a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede mamul olan kamu görevlileri ile  
er ve erbaşların varsa eşlerini, yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yok-
sa kardeşlerinden birisini veya,                        
  b) Malul olup da çalışabilir durumda olanları,               
  Talep halinde, işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerle- 
rinde (aynı il hudutları içinde birden fazla işyeri bulunanlar için toplam işçi 
sayısı dikkate alınır.) % 2 oranında, daimi işçi statüsünde, istihdam ile yüküm-
lüdürler.                                    
  Çalıştırılacak bu kişilerin sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas alı-
nır. % 2'nin hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım 
ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir.                    
  İlgili idarelerce, bu fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya ve-
killeri hakkında, çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için o yıl
için tespit edilen asgari ücretin 10 katı para cezası verilir.         
  Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin işverenlerce istih- 
damında takip edilecek usul ve esaslar; Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları- 
nın görüşleri alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üç ay 
içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. İşveren, çalıştırmak zorun- 
da olduğu bu kişileri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                7220 - 2                    
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek : 29/8/1996-4178/3 md.)                  
  Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda teslim ol emrine    
itaat edilmeyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk kuvveti   
görevlileri, failleri etkisiz kılmak amacıyla doğruca ve duraksamadan hedefe  
karşı ateşli silah kullanmaya yetkilidirler.                  
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
               Geçici Hükümler                  
                                        

  Geçici Madde 1 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle;     
  a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı  
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gere- 
ken cezalarının on yılını,                           
  b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezaları- 
nın sekiz yılını,                                
  c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm edilmiş olanlar hükümlülük 
süresinin beşte birini,                             
  Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri 
olmaksızın şartla salıverilirler.                        
  Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katı-  
lır.                                      
  Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2  
nci maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz.                 

  Geçici Madde 2 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle tutuklu  
olan sanıklardan;                                
  a) Hazırlık tahkikatında, iddianameye esas olan suçun vasfına,       
  b) Son tahkikatta, iddianamede beyan olunan suça veya değişen suç vasfına, 
  Göre Kanunda belirtilen cezanın asgari haddi esas alınmak suretiyle geçici 
1 inci maddede belirtilen süreler kadar tutuklu kaldıkları anlaşılanlar,Kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içerisinde,               
  1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcılıklarca,      
  2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce,    
  3. Dosyaları Yargıtayda veya Askeri Yargıtayda bulunanlar ilgili dairesince 
veya Başsavcılıklarınca,                            
  Salıverilirler.                               
  Haklarında kamu davası açılacaklar ile daha önce kamu davası açılmış olan  
sanıkların yargılamaları yapılır. Duruşmalara gelmeyen sanıkların savcı veya  
hakim huzurunda alınmış mevcut beyanları ile yetinilir. Yapılan yargılama so-  
nunda mahkümiyete ilişkin hükmün ke-                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
sinleşmesini müteakip haklarında Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen  
şartla salıverilme hükümleri uygulanır.(1)                   

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra, Geçici 1 inci madde  
hükümlerinden istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketle- 
rinden dolayı disiplin cezası aldıkları takdirde, Ceza İnfaz Kurumları ile Tev- 
kifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük hükümlerine göre di-  
siplin cezaları kaldırılmadığı sürece,Geçici 1 inci madde hükümlerinden istifa- 
de edemezler.                                  
                                        

  Geçici Madde 4 - 8/4/1991 tarihine kadar;                  
  a) (İptal: Ana. Mah. 19/7/1991 tarih ve E: 1991/15,K: 1991/22 sayılı Kararı 
ile)                                      
  b) Türk Ceza Kanununun 125,(...) (2) 403,404/1,405,406,407,414,416/İlk ve  
418 inci maddelerine giren suçları işleyenler, (3)               
  c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının "Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen  
Cürümler" başlıklı üçüncü babında yer alan hükümlere aykırı hareket edenler ile 
Bankalar Kanununa aykırı hareketle bankalardan haksız ve usulsüz para alanlar, 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet   
ederek menfaat temin edenler; usulsüz,yolsuz ve gerçek dışı işlemlerle ihracat, 
ithalat ve yatırım teşvikleri suretiyle vergi iadesi, prim, kredi,faiz farkı ve 
benzeri adlarla kamu kaynaklarından haksız menfaat temin edenler, yukarıda be- 
lirtildiği şekilde haksız, usulsüz ve yolsuz olarak sağladıkları menfaat karşı- 
lıkları ve bunların fer'ilerini zamanaşımına bakılmaksızın ödemedikleri takdir- 
de,                                       
  d) Askeri Ceza Kanununun 55,56,57,58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları  
işleyenler,                                   
  Hakkında bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu  
maddede sayılan suçlar dolayısı ile verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu 
hükümlüler hakkında;                              
  Ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hü- 
kümlüler 15 yıllarını; diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş 
olanlar hükümlülük süresinin 1/3 ünü; çektikleri takdirde iyi halli olup olma- 
dıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.     
  Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de, hesaba katı- 
lır.                                      
  Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2  
nci maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz.                 
-------------------------------------                      
(1) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki "Duruşmalara gelmeyen sanıkların savcı veya 
  hakim huzurunda alınmış mevcut beyanları ile yetinilir." hükmü Ana. Mah.'nin
  31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile iptal edilmiş  
  olup, iptal hükmü, sözkonusu kararın yayımı tarihi olan 27 Ocak 1993 tari- 
  hinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.            
(2) Bu aradaki"... 146 (son fıkra hariç), ..." hükmü, Anayasa Mahkemesinin   
  19/7/1991 tarih ve E: 1991/15, K : 1991/22 sayılı Kararı ile iptal edilmiş- 
  tir.                                    
(3) Bu bent, Anayasa Mahkemesinin 8/10/1991 tarih ve E: 1991/34, K: 1991/34   
  sayılı kararıyla Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesi yönünden, 8/10/1991  
  tarih ve E: 1991/36, K : 1991/35 Sayılı kararı ile de Türk Ceza Kanununun  
  414 ve 418/2 maddeleri yönünden iptal edilmiştir. Bent ayrıca Ana. mah'nin 
  31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararıyla Türk Ceza Yasa- 
  sı'nın 404/1, 405, 406, 407, 416/1 ve 418/1 maddeleri yönünden iptal edilmiş
  olup, iptal hükmü, sözkonusu kararın yayımı tarihi olan 27 Ocak 1993 tari- 
  hinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Geçici 2 nci madde (son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf   
hükmü hariç) ve Geçici 3 üncü madde hükümleri, bu hükümlüler hakkında da uygu- 
lanır. (1)                                   
                                        

  Geçici Madde 5 - 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin 
(g) bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici mad- 
deler hükümlerinden istifade edebilmeleri için bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta- 
rihten itibaren iki yıl içinde yurda girişlerinde herhangi bir şart aranmaz ve 
hudut kapılarından girişleri engellenemez.                   

  Geçici Madde 6 - Özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar terör su- 
çundan tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir.  

  Geçici Madde 7 - Bu Kanunun 17 nci maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe gir- 
mesinden sonra bu Kanun kapsamına giren suçları işleyenler hakkında uygulanır. 

  Geçici Madde 8 - Bu Kanunun 21 inci maddesi, 1/1/1968 tarihinden itibaren  
bu madde şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden  
aybaşından geçerli olarak uygulanır.                      

  Geçici Madde 9 - (İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18,    
K.:1992/20 sayılı Kararı ile.)(2)                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 23 - a) 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu,              
  b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun, 
  c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri,   
  d) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 7 ve 8 numaralı bent- 
leri ile 6 ncı maddesinin 2 numaralı bendi,                   
  e) 2932 sayılı "Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında    
Kanun",                                     
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         
  Yürürlük                                  

  Madde 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
    12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:      
  1) 27/10/1995 tarih ve 4126 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:         
  Geçici Madde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi uyarınca 
mahkum edilenlerin dosyaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
ay içinde hükmü veren mahkemece ele alınarak, bu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle mahkumiyet süre- 
lerinin yeniden belirlenmesine ve 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü
ve 6 ncı maddelerinden yararlanma durumları hakkında gerekli karar verilir.   
--------------------------                           
(1) Bu maddedeki "...son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf hükmü 
  hariç..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.1992/20   
  sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup,sözkonusu Karar Resmi Gazete'de yayım- 
  landığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.   
(2) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993  
  tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        3713 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi 
------------ ------------------------------------------------ ----------------
  3871              ---              20/3/1993   
  3842              ---              1/12/1992   
  4082              ---               8/3/1995   
  4126              ---              30/10/1995   
  4131          2 nci maddesi             12/4/1991   
                                 tarihinde   
              Diğerleri               16/11/1995  
                                        
  4178              ---               4/9/1996   
  4211              ---               19/11/1996  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      3713 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
     Yürürlükten Kaldırılan        -------------------------------- 
    Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi  Sayısı  Maddesi   
   -----------------------------------   --------- --------- ----------  
                                        
    3713 Sayılı Terörle mücadele                       
    Kanununun 11 inci maddesi       18/11/1992  3842    31    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ÿ