Make your own free website on Tripod.com
Endekse Geri Don

                                        
                                        
                                        
                TEBLİGAT KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 7201                        
  Kabul Tarihi     : 11/2/1959                      
  Yayımlandığı R.Gazete : 19/2/1959 Sayı: 10139                
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa: 147           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki   
      Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 505   
                                        
     Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                  BİRİNCİ BAP                 
                 Umumi Hükümler                
                                        
                  BİRİNCİ FASIL                
                  Kanunun Şümulü                
                                        
  Tebligatın yapılması:                            

  Madde 1 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/1 md.)                 
  Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şah-
siyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun 
hükümleri dairesinde Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla 
yapılır.                                    
  Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması:                   

  Madde 2 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/2 md.) Diğer kanunlarda  
özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde
bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve  
müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli
mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.             
  Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazife-
lerini zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci ba-
bında yazılı hususi hükümler mahfuzdur.                     
  Ücret tarifesi:                               

  Madde 3 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/3 md.)                 
  Posta Telgraf ve Telefon İşletmesinin bu Kanuna göre yapacağı işlerden dola-
yı alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin 
edilir.                                     
  Memur vasıtasiyle tebliğlerde zaruri masraflar:               

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/4 md.) 6245 sayılı Harcı- 
rah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışında-
ki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince yaptırılacak tebligatlar için tebli-
gat                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yapana verilecek zaruri masrafların miktarı kendisine tebliğ yapılacak şahsın  
bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali yılbaşında il idare heyetleri tara- 
fından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tesbit olunur.
  Yukarıki fıkraya göre kendilerine zaruri masraf verilen memurlara yaptıkları
tebliğ dolayısiyle 6245 sayılı kanun mucibince ayrıca harcırah verilmez.    
  Ücret ve masrafın peşin ödenmesi:                      

  Madde 5 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya dördüncü madde mucibince   
verilecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılması-
nı istiyen peşin olarak öder.                          
  Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı
vermiyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu  
mehle riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir.               
  Tebliğ evrakının zıyaı halinde masraflar:                  

  Madde 6 - PTT İşletmesi memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya mücbir
haller dışında her hangi bir sebeple zıyaa uğrıyan tebliğ evrakının yeniden tan-
zim ve tebliği için gerekli masraflar, Posta Kanununun taahhütlü müraselata mü- 
taallik hükümlerine göre ödenir.                        
  Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hü- 
kümleri tatbik olunur.                             
  Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ve ücretleri:          

  Madde 7 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi va-
sıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.        
  Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine  
veya re'sen mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafın-
dan tensip edilir. Bu takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine  
göre bu vasıtalarla tebliği istiyenden tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır.  
                                        
                  İKİNCİ FASIL                
                 Tebligat Esasları               
                                        
  Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi:               

  Madde 8 - Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasında konulmak ve diğeri
tebliğ edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder. Bu
nüshalarda iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur.               
  Tebliğ olunmak üzere salahiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına 
bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir.       
  Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına 
konur.                                     
  Davetiyenin ihtiva edeceği kayıtlar:                    

  Madde 9 - Davetiye aşağıdakı kayıtları ihtiva eder:             
  1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile 
ikametgah veya mesken yahut iş adreslerini,                   
  2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu,              
  3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması 
lazımgeldiğini ve bu merciin yerini,                      
  4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icabeden sair hususları, 
  5. Davetiyeyi çıkaran merciin mührünü ve mahkeme başkatibinin ve diğer mer- 
cilerde salahiyetli memurun imzasını.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bilinen adreste tebligat:                          

  Madde 10 - Tebligat,tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır.
  Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiy-
le her yerde tebligat yapılması caizdir.                    
  Vekile ve kanuni mümesile tebligat:                     

  Madde 11 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/5 md.) Vekil vasıtasıyla 
takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan bi-
rine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış 
ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, 
Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine   
ilişkin hükümleri saklıdır.                           
  Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebli- 
gat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere  
yapılır.                                    
  Hükmi şahıslara ve ticarethanelere tebligat:                

  Madde 12 - Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden
ziyade ise, yalnız birine yapılır.                       
  Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline  
yapılan tebliğ muteberdir.                           
  Hükmi şahısların memur ve müstahdemlerine tebligat:             

  Madde 13 - Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her 
hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada 
evrakı bizzat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulu- 
nan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.                
  Askeri şahıslara tebligat:                         

  Madde 14 - Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta  
kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır.             
  Yukarıki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya 
müessesede tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yapılmasını nöbetçi  
amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması 
veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine yapılır.         
  Sefer hali:                                 

  Madde 15 - Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara
tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz veya Hava kuvvetleri kumandanlıkları  
vasıtasiyle yapılır.                              
  Aile efradına veya hizmetçiye tebligat:                   

  Madde 16 - Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ ken-
disi ile birlikte oturan ailesi efradından veya hizmetçilerinden birine yapılır.
  Belli bir yerde veya evde meslek ve sanat icrası:              

  Madde 17 - Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler,
o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdem- 
lerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdem- 
lerinden biri bulunmadığı takdirde birlikte oturan ailesi efradından veya hiz- 
metçilerinden birine yapılır.                          
  Otel, hastane, fabrika ve mektep gibi yerlerde tebligat:          

  Madde 18 - Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, 
fabrika, mektep, talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemiyen veya arananın ko-
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
layca bulunması mümkün olmıyan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o ye-
ri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Bunlar tarafın- 
dan muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ  
kendilerine yapılır.                              
  Mevkuf ve mahkümlara tebligat:                       

  Madde 19 - Mevkuf ve mahkümlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulun-
duğu müessese müdür veya memuru temin eder.                   
  Muhatabın muvakkaten başka yere gitmesi:                  

  Madde 20 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/6 md.)                 
  13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapı-
lacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyan-
da bulunanın hüviyeti tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından 
imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ 
evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten  
başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ 
eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekin-
me halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak  
tebligatlarda tebliğ tarihi, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci madde- 
lerle yazılı kişilere verildiği veya ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih- 
tir.                                      
  Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:                 

  Madde 21 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/7 md.)                 
  Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebli-
gat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğ-
den imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ih-
tiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memuruna imza mukabilinde 
teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen ad- 
resteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ
olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşula- 
rından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya 
yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.                  
  Yaş ve ehliyet şartı:                            

  Madde 22 - Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne na-
zaran onbeş yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması 
lazımdır.                                    
  Tebliğ mazbatası:                              

  Madde 23 - Tebliğ bir mazbata ile tevsik edilir. Bu mazbatanın:       
  1. Tebliği çıkaran merciin adını,                      
  2. Tebliği istiyen tarafın adını, soyadını ve adresini,           
  3. Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresini,           
  4. Tebliğin mevzuunu,                            
  5. Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise 
o kimsenin adını, soyadını, adresini ve 22 nci madde gereğince tebellüğe ehil  
olduğunu,                                    
  6. Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,                 
  7. 21 inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara mütaallik muame-
lenin yapıldığını ve imtina için gösterilen sebebi,               
  8. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onunla tebliğ memurunun imzalarını,   
  İhtiva etmesi lazımdır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İmza edemiyecek durumda olmak:                       

  Madde 24 - Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez  
veya imza edemiyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol  
elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır.            
  Sol elinin baş parmağı bulunmıyan kimsenin, aynı elinin diğer bir parmağı ve
sol eli yoksa sağ elinin baş parmağı ve bu da mevcut değilse diğer parmakların- 
dan biri bastırılır.                              
  Tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. 
  Yukardaki fıkralarda yazılı hallerde keyfiyet, tebliğ mazbatasında tasrih  
edilir ve hazır bulunan şahsa da imza ettirilir.                
  Okur yazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, teb-
liğ memuru o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birini ve- 
yahut bir zabıta memurunu, tebliğ sırasında hazır bulunmak üzere davet eder ve 
tebligat bunların huzurunda yapılır.                      
                                        
  Yabancı memlekette tebligat usulü:                     

  Madde 25 - Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıta-
siyle yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerde-
ki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makam- 
dan ister.                                   
  Kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o  
yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasiyle de yapılabilir.    
  Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çı-
karan merciin bağlı bulunduğu vekalet vasıtasiyle Hariciye Vekaletine, oradan da
memuriyet havzası nazarı itibara alınarak ilgili Türkiye Elçiliğine veya Konso- 
losluğuna gönderilir.                              
  (Ek: 6/6/1985 - 3220/8 md.) Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına 
lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o 
yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.     
                                        
  Türkiye'deki elçilik veya konsolosluklardan tevdi olunan tebligat evrakı:  

  Madde 26 - Anlaşmalar hükümleri ve mütekabiliyet esasları mahfuz kalmak   
şartiyle, Türkiye'de mukim yerli ve yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere ecne-
bi bir memleketin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalı ile kon-
solosluğundan Hariciye Vekaletine tevdi olunan evrak, ilgili vekalet kanalı ile 
salahiyetli mercie gönderilir ve tebliğ muamelesinin ifasını mütaakıp tasdikli 
olarak aynı yollardan iade edilir.                       
                                        
  Yabancı memlekette Türk memurlarına ve askeri şahıslarına tebligat:     

  Madde 27 - Yabancı bir memlekette resmi bir vazife ile bulunan Türk memurla-
rına tebligat, Hariciye Vekaleti vasıtasiyle yapılır.              
  Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara yapılacak tebligat bağlı bu- 
lundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanlıkları ile Jandarma Umum Kuman-
danlığı vasıtasiyle yapılır.                          
                                        
  İlanen tebligat:                              

  Madde 28 - Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.         
  Yukarıki maddeler mucibince tebligat yapılamıyan ve ikametgahı, meskeni veya
iş yeri de bulunamıyan kimsenin adresi meçhul sayılır.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya
köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. Bununla beraber tebliği 
çıkaran merci lüzum görürse, muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve  
dairelerden veya zabıta vasıtasiyle tahkik ve tesbit ettirebilir.        
  Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren  
ahvalde tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yaban-
cı memlekette bulunan kimsenin malüm adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla 
gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.                  
                                        
  İlan şekli:                                 

  Madde 29 - İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep be-
yaniyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır.            
  1. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve  
varsa ayrıca tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden birer gazetede
yapılır.                                    
  2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin  
kolayca görebileceği bir yerine de asılır.                   
  (Değişik: 6/6/1985 - 3220/9 md.) Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapıl-
masına karar verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz.  
Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.   
                                        
  İlanın ihtiva edeceği kayıtlar:                       

  Madde 30 - İlanda, alakalıların ad ve soyadları, işleri, ikametgah veya mes-
ken yahut iş yerleri, tebliğ olunacak evrak muhteviyatının hulasası, tebliğin  
anlaşılabilecek şekilde mevzuu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan  
daveti tazammun ediyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunula- 
cağı yazılmak lazımdır.                             
                                        
  İlanen tebligatta tebliğ tarihi:                      

  Madde 31 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/10 md.)                
  İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.
İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebi-
lir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez.                      
                                        
  Usulüne aykırı tebliğin hükmü:                       

  Madde 32 - Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe mutta-
li olmuş ise muteber sayılır.                          
  Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.           
  Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat:                  
                                        

  Madde 33 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/11 md.)                
  Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir.             
                                        
                 İKİNCİ BAP                  
                Hususi Hükümler                 
                                        
                 BİRİNCİ FASIL                 
                 Kazai tebligat                 
                                        
  Şümulü:                                   

  Madde 34 - Bu fasıl hükümleri adli, idari ve askeri kaza mercilerince yapı- 
lacak tebligat işlerinde tatbik olunur.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti:                

  Madde 35 - Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ 
yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış  
olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler  
bildirilen yeni adrese yapılır.                         
  Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memu- 
runca da tesbit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski 
adrese ait binanın kapısına ve diğer nüshası da tebliği yaptıran kazai merciin 
divanhanesine talik edilir ve eski adresin kapısına talik tarihi, tebliğ tarihi 
sayılır.                                    
  Mütaakıp tebliğler, yalnız o kazai merciin divanhanesine talik suretiyle ya-
pılır.                                     
  (Ek: 6/6/1985 - 3220/12 md.) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraf-
lar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde 
belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine  
verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri uygula-
nır.                                      
  Celse esnasında tebligat:                          

  Madde 36 - Celse esnasında davaya ait evrakın taraflara, müdahile veya ve- 
killerine tevdii, tebliğ hükmündedir.                      
  Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat:                

  Madde 37 - Celse esnasında kazai merci tarafından sıfatları tesbit edilen  
avukat katiplerine ve stajyerlerine mütaakip celse gün ve saatinin bildirilmesi 
avukata tebliğ hükmündedir.                           
  Vekillerin yekdiğerine tebligat yapması:                  

  Madde 38 - Vekil vasıtasiyle takibedilen davalarda, vekiller makbuz mukabi- 
linde yekdiğerine tebligat yapabilirler.                    
  Tebellüğ edecek şahsın hasım olması:                    

  Madde 39 - Bu kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan 
kimselerin o davada hasım olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine teb-
liğ yapılamaz.                                 
  Tebligata ait kararların müstaceliyeti:                   

  Madde 40 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/13 md.)                
  Tebligata ait kararlar, muayyen celse beklenmeden verilir.         
  Memur vasıtasiyle tebligat:                         

  Madde 41 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/14 md.)                
  Adli, idari ve askeri kaza mercileri ile diğer adalet daireleri re'sen veya 
talep halinde işin mahiyetine göre, dairelerinde çalışan memurlar vasıtasıyla  
tebligat yapılmasına karar verebilirler.                    
  Müstacel hallerde tebligat:                         

  Madde 42 - (Mülga: 6/6/1985 - 3220/21 md.)                 
  Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tebligat:                   

  Madde 43 - Cumhuriyet Müddeiumumiliğine yapılacak tebligat, tebliğ olunacak 
varaka aslının kendisine gösterilmesiyle olur. Bu tebliğ bir mehile başlangıç  
olacaksa, Cumhuriyet Müddeiumumisi gösterildiği günü varakanın aslına işaret ve 
imza eder.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Askeri kazada tebligat:                           

  Madde 44 - Askeri kaza makam ve mercilerince askeri şahıslara yapılacak teb-
ligat tahriri bir emirle ifa olunur ve tebellüğ ilmühaberi, tebligatı talep veya
emreden makam veya mercie gönderilir.                      
  Amiri adliye yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varakanın kendisine göste- 
rilip imza ettirilmesi suretiyle yapılır. Bu tebliğ bir mehil başlangıcı olursa,
tarihi de işaret edilir.                            
                 İKİNCİ FASIL                 
                 İdari Tebligat                 
                                        
  Şümulü:                                   

  Madde 45 - Kazai ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligat- 
tır.                                      
  PTT Teşkilatı olmaması:                           

  Madde 46 - (Mülga: 6/6/1985 - 3220/21 md.)                 
  Müteaddit şahsın mümessiline tebligat:                   

  Madde 47 - Birden ziyade şahsı temsil eden kimseye tebliğ olunacak evrakın 
ancak bir nüshası verilir. Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için tevkil olu- 
nan kimseyi temsil ettiği şahısların adedi kadar nüsha verilmek lazımdır.    
  Gümrük ve inhisar işlerinde tebligat:                    

  Madde 48 - Gümrük ve inhisar işlerinde, kendi kanunlarının imkan verdiği  
hallerde muamelenin cereyan ettiği yerde hazır bulunan alakalıya tebligat memur 
vasıtasiyle yapılır.                              
  Tapu idarelerince yapılacak tebligat:                    

  Madde 49 - Tapuda kayıtlı veya miras, istimlak, cebri icra veya mahkeme ila-
mı ile iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirildikleri takdir-
de yenisini bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdurlar. Davetiye 
veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir.          
  (Değişik: 6/6/1985 - 3220/15 md.) Tapuda adresi bulunmayan veya mevcut adre-
sine tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru tarafından da yeni adresi tespit edi-
lemeyen hak sahibine bu Kanun hükümlerine göre ilan suretiyle tebligat yapılır. 
Ayrıca tapu idaresi tarafından ilanın bir nüshası gayrimenkulün bulunduğu köy  
veya mahalle muhtarına,orada mutad olan şekilde ilan edilmek üzere tevdi edilir.
Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden itibaren onbeş günün hitamında hak  
sahibine tebligat yapılmış sayılır.                       
                                        
                  ÜÇÜNCÜ FASIL                 
                  Mali Tebligat                
                                        
  Divanı Muhasebat tarafından yapılacak tebligat:               

  Madde 50 - Divanı Muhasebatça yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak şahıslar-
dan merkez teşkilatında vazifeli bulunanlara, bağlı oldukları daireler, bunların
haricinde kalanlara mahalli mülkiye amiri vasıtasıyla yaptırılır.        
  Adresin tesbit olunamaması veya tebellüğden imtina hallerinde tebligat, bu 
kanunun umumi hükümleri dairesinde yapılır.                   
  Diğer mali tebligat:                            

  Madde 51 - Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmıyan hallerde, 
bu kanunun umumi hükümlerine tevfikan yapılır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BAP                  
                 Cezai Hükümler                 
                                        
  Kanunu tatbik ile mükellef olanların işliyecekleri suçlar:         

  Madde 52 - Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile 
mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlardan 
dolayı fiillerinin mahiyet ve derecelerine göre Türk Ceza Kanununun Devlet me- 
murlarına ait hükümleri ile cezalandırılırlar.                 
  Yukardaki fıkra hükmüne göre yapılacak takibat inzıbati ceza tatbikına mani 
değildir.                                    
                                        
  Yanlış adres bildirmek:                           

  Madde 53 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/16 md.) Bu Kanun muci-  
bince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına  
ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında otuzbin liradan  
yüzbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.               
  Eğer bu yanlış bildirme yüzünden her hangi bir gecikme veya zarar husule ge-
lirse yukarıki fıkra gereğince verilecek para cezasına on beş günden altı aya  
kadar hapis cezası da ilave olunur.                       
                                        
  Tebliğ evrakının muhatabına verilmemesi ve tebligatı kabulden kaçınma:   

  Madde 54 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/17 md.)                
  Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muha- 
taplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldi-
ği takdirde onbeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandı-
rılırlar.                                    
  Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına teb-
ligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yukarıda be-
lirtilen cezalar uygulanır.                           
                                        
  Yalan beyan:                                

  Madde 55 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/18 md.) Kanunen daha ağır
cezayı gerektirmeyen hallerde:                         
  a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunursa otuzbin 
liradan yüzbin liraya kadar,                          
  b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir kimse, bu Kanunun tatbiki dola-
yısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa onbeşbin lira- 
dan ellibin liraya kadar,                            
  c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı 
halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ 
evrakını alan kimse otuzbin liradan yüzbin liraya kadar,            
  Ağır para cezası ile cezalandırılır.                    
  Yukarıki bentlerde yazılı hallerde bir gecikme veya umumi veyahut hususi bir
zarar husule gelirse fail hakkında ayrıca (a) ve (b) bentlerindeki fiiller için 
(15) günden altı aya ve (c) bendindeki fiil için (3) aydan (5) seneye kadar ha- 
pis cezası hükmolunur.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tebliğ evrakının taliki ile ilgili suçlar:                 

  Madde 56 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/19 md.)                
  Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı 
koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan imha eden  
veya okunmaz hale getirenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve onbin li- 
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.            
                                        
  Tebliğ memurları aleyhine işlenen suçlar:                  

  Madde 57 - Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile 
mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları aleyhine işlenen suçlar
hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet memurları aleyhine işlenen cürümlere mahsus 
hükümleri tatbik olunur.                            
                                        
                  DÖRDÜNCÜ BAP                
                Müteferrik Hükümler               
                                        
  Tebliğin vaktinde yapılmaması:                       

  Madde 58 - Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası muayyen zamanda  
gelmezse alakalı merci keyfiyeti mahalli PTT merkezine bildirir.        
  Bu merkez şikayet mevzuu olan evrakın, ne muamele gördüğünü tetkik ve icab- 
ederse mevrit merkezinden tahkik ve takibeder.                 
  Bunların neticesi mahalli PTT merkezi ve icabında Umum Müdürlük tarafından 
mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda alakalı mercie bildirilir.         
                                        
  Tebliğ mazbatalı kapalı zarf:                        

  Madde 59 - Kanunun 1 İnci maddesinde yazılı mercilerden çıkarılacak tebliğ 
evrakı, tebliğ mazbatalı kapalı bir zarf içinde gönderilir.           
  Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, birinci yemin davetiyesi, ikinci 
yemin davetiyesi, gıyap kararı ve muameleli gıyap kararı tebliğ varakası, bu  
zarfın içine konmadan da gönderilebilir.                    
                                        
  Nizamname yapılması:                            

  Madde 60 - Bu kanunun sureti tatbikını göstermek üzere, neşrinden itibaren 
6 ay zarfında bir nizamname yapılır.                      
  Bu kanun mucibince yapılacak tebligata ait bilümum evrak ile lüzumlu matbua 
ve defterlerin şekilleri ve bunlardan hangilerinin PTT İdaresi ve hangilerinin 
diğer merciler tarafından hazırlanacağı da bu nizamnamede gösterilir.      
                                        
  Diğer kanunlardaki atıflar:                         

  Madde 61 - Diğer kanunların tebligat ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanununa ve adli evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair kanuna at- 
fettiği yerlerde bu kanun hükümleri tatbik olunur.               
                                        
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 62 - Bu kanunla:                           
  1. Adli evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan kanun ile bu ka-
nuna ek 4347, 4574,4856 ve 5045 sayılı kanunlar,                
  2. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 81 inci maddesinin ikinci 
fıkrası ile 10 ncu faslının birinci kısmı,                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 36,37,38,271 ve 274 üncü maddeleri,  
  4. Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 74,75 ve 76 ncı maddeleri,        
  5. Noterlik Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 75 inci maddesi,
  6. Harclar Kanununun 33 üncü maddesi,                    
  7. Diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri,              
  Kaldırılmıştır.                               
                                        
  Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat:                    

  Ek Madde 1 - (6/6/1985 - 3220 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasız
ek madde olup teselsül için numaralandırılmıştır.)               
  Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her
bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat 
yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak 
bildirmek zorundadır.                              
  Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapı- 
lır.                                      
  Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği  
adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o  
kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apart-
man girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen   
oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.
                                        
  Kanunun mer'iyete girmesi:                         

  Madde 63 - Bu kanun neşri tarihinden altı ay sonra mer'iyete girer.    
                                        
  Kanunu icra edecek makam:                          

  Madde 64 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        7201 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------- 
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi 
-------------------------------------     ----------- ---------- --------- 
                                        
11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat                  
Kanununun 42 ve 46 ncı maddeleri        6/6/1985   3220    21  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        7201 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
                                        
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe    
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
------------  -----------------------------------------  --------------   
                                        
  3220             -               15/6/1985    
                                        
                                        
                                        
ÿ