Make your own free website on Tripod.com
 
                               KADASTRO KANUNU                                  
                                                                                
                                                                                
    Kanun Numarası            : 3402                                            
    Kabul Tarihi              : 21/6/1987                                       
    Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 9/7/1987  Sayı: 19512                    
    Yayımlandığı Düstur       : Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa: 229                   
                                                                                
                                BİRİNCİ BÖLÜM                                   
                                Genel İlke                                      
                                                                                
    Amaç:                                                                       
    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına daya-
lı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hu- 
kuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu
sicilini kurmaktır.                                                             
                                                                                
                                 İKİNCİ BÖLÜM                                   
                             Kadastro Çalışmaları                               
                                                                                
    Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı:                                
    Madde 2 - Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları için-
de kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder.                               
    Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir.           
    Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo   
veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede  
ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur.                          
                                                                                
    Kadastro ekibi ve komisyonun kuruluşu:                                      
    Madde 3 - Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy   
muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur.                                             
    Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple   
hazır bulunmaması halinde, yerine kanuni vekili katılır.                        
    Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafın-
dan en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin  
görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.                
    Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kısıtlı veya yüzkızartı-
cı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması gerekir.                      
    Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine mani hallerin 
bulunması halinde, bölgenin mülki amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belir- 
lenir.                                                                          
    Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında; kendisine,eşine,
usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait
tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca hak iddia edenler-
den biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespit- 
lerde de bilirkişi olarak dinlenemezler. 
    Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer  
görevliler ile bunların yerine kaim olanlar hakkında da uygulanır.              
    Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir   
kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf  
kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması halinde yerine fen  
kontrol memuru katılır.                                                         
    Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurs-
lardan mezun olanlar arasından atanırlar.                                       
    Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görevli personele, ara-
zide fiilen çalıştıkları sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının (ek    
gösterge dahil), bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen kat- 
sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere, her yıl Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile     
hizmetin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek miktarda aylık ödenek   
ayrıca ödenir.                                                                  
                                                                                
    Kadastro çalışma alanı, ilan ve itiraz:                                     
    Madde 4 - Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulu- 
nan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder.                
    Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü en az 15 gün   
önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alı-
şılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün
ve saatte başlanacağı belirtilir.                                               
    Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum çalışmaya  
başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu yerlerin orman sı-
nırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu  
hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlene-
rek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. Bu yerlerin ölçü
ve harita işlemleri yukarıdaki sınırlar esas alınarak kadastro ekiplerince ikmal
edilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenememe-
si halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve  
çalışmalar bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Kadastro ekiplerince bu şekilde 
tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de ikmal edilmiş sayı-  
lır. Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur.           
    Kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin 
belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, bele- 
diye, köy idari sınırları sayılmaz.                                             
    Sınır tespitlerinde; komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifa-
de edilir.                                                                      
    Tespit edilen sınır harita veya ölçü krokisinde gösterilir.                 
    Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro 
müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir.                                           
    Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar.  
İlgililer hazırsa tefhim, değilse derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün 
içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, duruşmasız ve ge- 
rektiğinde mahallinde inceleme yapılarak, onbeş gün içinde kesin karara bağla-  
nır. Ancak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise ay-
nı konuda itirazda bulunulamaz.
    Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutanağının düzen-  
lenmesinden sonra idari teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik, başlanan ka- 
dastroyu durdurmaz.                                                             
                                                                                
    Dava listesi ve diğer belgelerin alınması:                                  
    Madde 5 - Kadastro müdürü çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk
mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile 
ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini
alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge ör-
nekleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine verir.                            
    Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan ta- 
şınmaz mallar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar, derhal ka-   
dastro müdürüne bildirilir. Bu halde de kadastro müdürü, yukarıdaki fıkra hükmü 
uyarınca işlem yapar.                                                           
    Kadastro müdürü, bu listedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan  
sonra, bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemesine gönde- 
rir ve durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi haberdar eder.              
                                                                                
                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                   
                          Sınırlandırma ve Tespit İşleri                        
                                                                                
    Mevki veya ada ilanı:                                                       
    Madde 6 - Kadastro teknisyenleri, kadastrosuna başlayacakları mevki veya    
adaları en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede  
ilan ettirir. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir.  
                                                                                
    Taşınmaz malların sınırlandırılması:                                        
    Madde 7 - Kadastro teknisyenleri hazır bulundukları takdirde mal sahipleri  
ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer bel- 
geleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve   
mahalline uygular. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri   
her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hü- 
kümlerine göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. Sınır-
landırma, kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde 
gösterilir; ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir.                               
    Kadastro teknisyenleri, bilirkişilerin bilgi ve beyanlarıyla kanaate varama-
dıkları takdirde, bunların beyanlarına bağlı olmaksızın, diğer kimselerin bilgi 
ve şahadetlerine başvurabilirler. Ancak, bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına uy-
mayan tespitlerde durumun kayıt ve belgelere dayandırılması ve ayrıca sebepleri-
nin kadastro tutanağında açıklanması zorunludur.                                
    Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayan-
dıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde taşınmaza 
ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönde-
rilir.                                                                          
    Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında  
toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin
kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa, bu Kanun gereğince tahdit ve  
tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açıklanarak kadastro ko-
misyonuna tevdi edilir.                                                         
    Bu çalışmalara, istedikleri takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman   
Genel Müdürlüğü temsilcileri de gözlemci olarak katılabilirler.
    Kontrol:                                                                    
    Madde 8 - Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından, tu- 
tanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan   
incelemede tespit edilen teknik, idari ve hukuki noksan ve yanlışlıklar, kadast-
ro ekibine tamamlattırılır veya düzelttirilir. Yapılan işlem, ilgililerin hakla-
rını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında gö-
rüş ayrılığı bulunmakta ise, tutanak, ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna  
gönderilir.                                                                     
                                                                                
     Kadastro tespitine itiraz:                                                 
     Madde 9 - Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma    
alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir.               
     İtiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu du- 
rumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyo-
nuna intikal ettirilir.                                                         
     İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir   
belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez.                                        
     İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır.                 
                                                                                
     Komisyon incelemesi:                                                       
     Madde 10 - Komisyon kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları,   
intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek sure- 
tiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar in- 
celemek zorundadır.                                                             
     Bu incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibi-
ni belirleyici yeni bir tutanak düzenlenir. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muh- 
tarın bilgilerinden yararlanılabilir.                                           
     Belgeye karşı şahit dinlenmez. Komisyon, tam üye sayısı ile toplanarak oy  
çokluğu ile tespit yapar, sonuç askı ilanı ile ilgililere duyurur.              
     Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan ve-
ya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konular, kadastro komisyo-
nu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve ekleri ile birlikte ka-  
dastro mahkemesine devredilir.                                                  
                                                                                
     Kadastro sonuçlarının ilanı:                                               
     Madde 11 - Kadastro müdürü, kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere 
dayanarak, askı cetvellerini düzenler; bu cetvelleri ve pafta örneklerini, müdü-
riyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir; itirazı
olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belir- 
tir. Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir.                                 
     Kadastro müdürü bu işlemleri, kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini   
bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde yapmak zorundadır.          
     Müdür, Genel Müdürlüğün iznini alarak, kadastrosu henüz tamamlanmayan ça-  
lışma alanlarında mahalle bucak merkezi ve köyde, bir ada veya mevkiden daha kü-
çük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmaz mallara ait kısmi    
ilanı yukarıdaki esaslara göre yapabilir.                                       
     Bu Kanun gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel   
hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.                            
                                                                                
     Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre:                 
     Madde 12 - 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro  
tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir.
    Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro   
mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak   
gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.           
    Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanak-
ların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki 
hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.                    
    Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları,   
işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve  
tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz.                                     
    Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse, iddia
ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın, taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 
yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile bunların akdi ve   
kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat
prensibinden yararlanırlar.                                                     
                                                                                
                                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                 
                  Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar                   
                                                                                
    Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti:                                   
    Madde 13 - Tapuda kayıtlı taşınmaz mal:                                     
    A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa;                        
    a) Kayıt sahibi adına,                                                      
    b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına,                                
    c) Mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi  
adına,                                                                          
    B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa;            
    a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakat-
ları halinde zilyet adına,                                                      
    b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümes- 
sillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi  
bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en 
az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu    
takdirde zilyet adına,                                                          
    c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut 
tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız    
yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur. 
    Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı veya düzenlenen   
satış vaadi senedi teknisyen huzurunda yapılmış muvafakat sayılır.              
                                                                                
    Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti:                           
    Madde 14 - Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve   
toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve   
100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en 
az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi ve- 
yahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.                
    Sulu veya kuru toprak ayırımı, 3083 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.  
    Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi  
adına tespit edilebilmesi için, birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyet- 
liğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır.
    A) 31/12/1881 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,      
    B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,                                  
    C) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senetleri,             
    D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvak- 
kat tasarruf ilmuhaberleri,                                                     
    E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,                                        
    F) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları,                             
    G) Mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri,                                   
    H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.             
                                                                                
    Taksim ve kısmi iktisap hali:                                               
    Madde 15 - Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya bunların mirasçı-
ları arasında, tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise ondördüncü madde ge-
reğince belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilir-
kişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde bu mallar taksim gereğin-
ce zilyetleri adına tespit olunur.                                              
    Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ayrılması mümkün bir   
kısmının veya belirli bir payının, bu Kanunda zilyet lehine kabul edilen sebep- 
lerle iktisabı caizdir.                                                         
    İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde, iştirakçi-
lerinden biri veya birkaçının belirli bir taşınmaz maldaki hissesinin diğer iş- 
tirakçilere devir ve temliki; tapulu taşınmaz mallarda yazılı, tapusuzlarda ise 
her türlü delille ispat edilebilir.                                             
    Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihindeki imar mevzuatı dikkate    
alınır.                                                                         
    Kamu malları:                                                               
    Madde 16 - Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine
ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden:
    A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla
yapılan resmi bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy 
odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami 
genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar
yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) kayıt, bel-
ge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye   
köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tespit olunur.        
    B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya  
parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yarar-
landığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı  
taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır 
ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır.                               
    Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen ta- 
şınmaz mallar, özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mül-
kiyete konu teşkil etmezler.                                                    
    Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetini-  
lir.                                                                            
    C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler,dağlar (bun-
lardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile de-  
niz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istis-
nalar saklıdır.
    D)  Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm  
bulunmayan hallerde, özel kanunları hükümlerine tabidir.
    İhya edilen taşınmaz mallar:                                                
    Madde 17 - Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve  
kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya 
edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 14 üncü maddedeki şart-
lar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde hazine  
adına tespit edilir.                                                            
    İl, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz    
mallarda bu hüküm uygulanmaz.
                                                   
    Hazine adına tespit:                                                        
    Madde 18 - Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bu-
lunan taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağ- 
lanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur.                          
    Orta malları, hizmet malları, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altın-
da olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devle-
te kalan taşınmaz mallar, tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zamanaşımı   
yolu ile iktisap edilemez.
                                                    
    Takyitler, sınırlı ayni haklar ve muhdesat:                                 
    Madde 19 - Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde, mevcut ve
her türlü takyid ile sınırlı ayni haklar saklı tutulur. Eski tapu kayıtlarındaki
bu tür hak ve mükellefiyetler, kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere 
aynen geçirilir.                                                                
    Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından biri-
ne ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi  
belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir.                
    Tarafların muvafakatı halinde kadastro teknisyenleri veya kadastro komisyonu
ikili kullanmayı anlaşmaları çerçevesinde tek mülkiyete dönüştürebilir.
    Kayıt ve belgelerin kapsamını tayin:                                        
    Madde 20 - Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde;      
    A) Kayıt ve belgeler, harita, plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerle- 
rine uygulanması mümkün bulunmakta ise, harita, plan ve krokideki sınırlara iti-
bar olunur.                                                                     
    B) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınır- 
lar mahalline uygulanabiliyor ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tara-  
fından kullanılıyor ise, kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar esas alınarak  
tespit yapılır.                                                                 
    C) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınır- 
lar, değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte ise, bunlarda gösterilen 
miktara itibar olunur. Ancak değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlarda-
ki taşınmaz malların kayıtları, fizik yapıları ve konumları itibariyle belli bir
yeri kapsıyorsa, tespit o sınır esas alınarak yapılır.                          
    D) Hazinece, özel kanunlar hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait  
olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan, tefviz veya tahsis veya parasız da-
ğıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık, taşınmaz malla birlikte satış, tefviz,
tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise, miktarına bakılmaksızın
kayıt sahibi adına tespit edilir. 
    Bu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakında şart- 
lar uygun bulunduğu takdirde, 14 üncü ve 17 nci madde hükümleri uygulanır.
    
    Miktar fazlasının ifrazı:                                                   
    Madde 21 - Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hal-  
lerde kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva   
ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir.                                
    Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere   
dayanan tespitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası 
zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir.                                     
    Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan ka- 
çınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır.
                
    Evvelce Kadastrosu yapılan yerler:                                          
    Madde 22 - Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu   
veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi    
yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadostro bütün sonuç- 
larıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanununun 934 üncü maddesine göre işlem 
yapılır. Süresinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro, tapu 
sicil müdürlüğünce resen iptal edilir.                                          
    Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı  
taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri 
gereğince kadastrosu yapılır.                                                   
    Daha önce sadece kadastro tahriri yapılan veya 23/6/1983 tarih ve 2859 sayı-
lı Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı Kanun ve değişiklikleri
hükümlerine tabi yerlerde bu madde hükmü uygulanmaz.                            
    Tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıt bel- 
geler tapu kütüğüne olduğu gibi aktarılır.
                                  
    Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller:                               
    Madde 23 - Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu  
ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır.            
                                                                                
                               BEŞİNCİ BÖLÜM                                    
             Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi                 
                                                                                
    Adli kuruluş:                                                               
    Madde 24 - Genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili  
dava ve işlere belirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her kadastro böl-  
gesinde tek hakimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda kadastro mah-
kemesi kurulur. Bu mahkeme hakimleri 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu    
hükümlerine tabidir.                                                            
    Genel olarak görev:                                                         
    Madde 25 - Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni hak-
lara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek  
sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgi- 
lendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar; Ka-
dastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği 
gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir. 
    Kadastro mahkemesi, yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere;          
    A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder.
Bunların menfaatlerini korumak amacıyla Türk Medeni Kanununun hakimin iznini    
şart kıldığı hallerde bu izni verir.                                            
    B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 465 ve bunu takip eden maddeleri gere-  
ğince adli yardım taleplerini inceleyerek kabul edebilir.                       
    C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyati tedbir kararı verebi-  
lir. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir.    
Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün örgördüğü süre içinde   
kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz ka-  
lır.                                                                            
    Bu Kanunun 26 ve 40 ıncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, kadastro tuta- 
nağının düzenlenmesi gününden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş    
ise, o günden sonra doğan haklara dair istekler, taksim şuyuun giderilmesi ve-  
ya muhdesata bağlı olarak taşınmaz malı iktisap, muhdesatın yıkılıp kaldırılma- 
sı ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğurucu hüküm almayı gerek- 
tiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi, kadastro mahkemesinin görevi dı-  
şındadır.
                                                                    
    Zaman bakımından görev ve yetki:                                            
    Madde 26 - Kadastro Mahkemesi;                                              
    A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanakla- 
ra ait davaları,                                                                
    B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları,            
    C) Mahalli hukuk Mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca Kadastro Mahkemesine 
devredilen dava ve dosyaları,                                                   
    D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra, tesbitten önceki haklara   
dayanarak, asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları,    
    İnceler ve karara bağlar.                                                   
    Kadastro işlerinde 3553 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. (1)              
    Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal, 40 ıncı 
madde uyarınca başkasına devredildiği takdirde, davaya devralan devam eder.     
    Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının
düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi bölgenin idari sınırları belli eder. Yeni 
ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idari kuruluşta ya- 
pılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz malla-
ra ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mah- 
kemesi tarafından karara bağlanır.
                                            
    Mahalli mahkemelerde görülmekte olan davaların devri ve eksik idari işler   
hakkında yapılacak işlem:                                                       
    Madde 27 - Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili 
ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz
mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevi sona erer
ve davalara ait dosyalar mahkemesine resen devrolunur.                          
------------------------                                                        
(1) Bu hüküm içerisindeki atıfta bulunulan Kanun, 3533 sayılı Umumi, Mülhak ve  
    Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı
    Devlete ve Belediyeye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasın-
    daki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanun olup sehven numarası 
    3553 olarak yazılmış ve TBMM'nden de bu şekilde geçmiştir.
    Ayrıca müracaata kalmış davaların yenilenmesi halinde de yukarıdaki hüküm   
uygulanır.                                                                      
    Kadastro hakimi, devredilen bu dava dosyaları ile beşinci madde gereğince   
müdür tarafından gönderilen kadastro tutanaklarını birleştirerek 11 inci maddede
yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. İlan süresi bitmeden duruşmaya 
başlanamaz. Henüz kesinleşmemiş olan davalara, kaldıkları noktadan bu Kanunda   
öngörülen esas ve usul dairesinde devam olunur.                                 
    Kadastro komisyonları tarafından 10 uncu madde uyarınca gönderilen tutanak- 
lar için de hemen askı ilanı yaptırılarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uya- 
rınca işlem yapılır.                                                            
    Hakim, usul ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle tutanakları kadastro mü- 
dürlüğüne iade edemez.
                                                       
    Kadastro davalarında usul:                                                  
    Madde 28 - Kadastro hakimi, askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro 
müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tuta-  
nakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası 
açar. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlı- 
ğın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden
getirtir. Hakim, duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen
tebliğ eder.                                                                    
    Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bil-
dirmek zorundadır. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise, hakim gönderilecek da- 
vetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Davacı, 
ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk otu- 
ruma gelmek suretiyle bildirmez ise, hakim, davanın açılmamış sayılmasına ve    
tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. 30 uncu 
maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.                                         
    Davacı, tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değil- 
dir.                                                                            
    Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içerisinde  
mahalli hukuk mahkemelerinde yeniden dava açma hakkı saklıdır.
              
    Yargılama usulü:                                                            
    Madde 29 - Kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapı-  
lır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Hakim, toplan- 
ması mümkün olan delilleri inceler ve 30 uncu madde hükmünce işi karara bağlar. 
    Bir mirasçı diğerlerinin muvafakatı olmadan dava açabilir ve yalnız başına  
davaya devam edebilir. Mirasçılarının tayin edilememesi sebebiyle ölü olduğu    
belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz mallar hakkında, ölünün
ismi açıklanarak mirasçıları denilmek suretiyle mirasçılar aleyhinde dava açıla-
bilir. Dava sırasında davalının davadan önce öldüğünün anlaşılması halinde da-  
vaya mirasçıları aleyhine devam edilir.                                         
    Bu Kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmıyan hallerde basit yargılama    
usulü uygulanır.                                                                
    Kadastro mahkemeleri adli tatile tabi değildir.
                         
    Deliller ve hakimin takdiri:                                                
    Madde 30 - Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler, bu beyan-
larına gerekçe gösterilerek itiraz edilmedikçe, yeniden dinlenmezler. Ancak ha-
kim, kadastro tutanağındaki beyanla, duruşma sırasında topladığı deliller ara-  
sında çelişki görürse, bunu gidermek için tutanakta beyanlarına başvurulan kim- 
seleri tanık sıfatıyla yeniden dinleyebilir.                                    
    Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahalli mahkemelerden   
devredilen dosyaların muhtevasından malik tespiti yapılamadığı veya dava açan   
mirasçının dışında başka mirasçıların da bulunduğu anlaşıldığı takdirde, hakim  
resen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına tescil
edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu  
anlaşılır ve mirasçıları da tespit edilemezse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o  
şahsın adına tescil kararı verilir.                                             
    Kadastro mahkemesinde açılmış davalarda, ihtilaf taşınmaz malın muayyen bir 
kısmına münhasır kalıyorsa, ilgililerin talebi üzerine ve imar mevzuatı da engel
teşkil etmediği takdirde ihtilaflı olmayan kısım ifraz edilerek davaya ihtilaflı
kısım üzerinde devam edilir.
                                                   
    Vekalet:                                                                    
    Madde 31 - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkanlar saklı kalmak
ve davada menfaatleri zıt olmamak şartıyla, kadastro işlerinde karı ve koca bir-
birlerini vekil tayin edebilirler. Kadastro veya sulh hakimi tarafından tasdik  
edilmiş vekaletnameler de geçerlidir.                                           
    Kamu kurum ve kuruluşları, taraf olduğu işlerde; avukatlarıyla, avukatları  
bulunmadığı takdirde, daire amiri veya daire amirinin yetkili kılacağı memurlar-
ca temsil edilir.                                                               
    Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalarda vekalet ücreti; davanın  
önemi, vekilin sarf ettiği emek, tarafların davada iyi niyetle hareket edip et- 
mediği, hak ve eşitlik kuralları göz önünde tutularak maktuan takdir ve tayin   
olunur. Şu kadar ki, takdir edilecek vekalet ücretinin miktarı keşif yapılmışsa,
taşınmaz malın değerine göre avukatlık ücret tarifesinin tayin ettiği nispi ve- 
kalet ücreti sınırlarının üstünde olamaz.
                                  
    Kararların tebliği, Kanun yollarına başvurma ve ilamların infazı:           
    Madde 32 - Kadastro mahkemesi kararları Tebligat Kanunu hükümlerine göre re-
sen taraflara tebliğ olunur. Bu kararlara karşı kanun yollarına asliye mahkeme- 
lerindeki usule uygun olarak başvurulur.                                        
    Mahkeme, kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte   
tescil edilmek üzere ilgili kadastro veya tapu sicil müdürlüğüne devreder.      
    Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa, bu değişik- 
liği gösteren ve mahkemece tasdiki gereken harita, ilama eklenir.
            
    Bu Kanunun uygulanacağı diğer haller:                                       
    Madde 33 - Kadastro işlemlerinin bir bölgede tamamlanmasından sonra veya iş 
hacmi itibariyle kadastro mahkemesinin devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşılması
halinde, Adalet Bakanlığı o bölgede kadastro mahkemesini kaldırmaya ve görülmek-
te olan dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu mahalli asliye hukuk mahke-
mesine devretmeye yetkilidir. Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usul ve esa-
sa göre, kaldığı noktadan devam olunur.                                         
    Devredilen bu davalar ile kesinleşmemiş kadastro tespitleri aleyhine sonra- 
dan mahalli mahkemelerde açılacak davalarda, dördüncü bölüm hükümleri uygulanır.
    Bu Kanunun uygulandığı yerler dışında bulunan taşınmaz mallar hakkında da   
14,15,17,18,20,21 inci maddeler uygulanır.                                      
    Bu Kanunun zilyede tanıdığı haklar, kadastrosuna başlanan bölgede zilyedin  
leh ve aleyhine açılan davalarda iddia ve defi olarak ileri sürülebilir. Bu hü- 
kümler henüz kesinleşmemiş davalarda da uygulanır.
    Kesin hüküm:                                                                
    Madde 34 - Kadastro mahkemeleri kararları, davada taraf olanlar ile taraflar
dışında hak iddia ederek davaya müdahil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde 
kesin hüküm teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkın-
da mahkemece tesis edilen hüküm yukarıda sözü edilenleri de bağlar.             
                                                                                
                               ALTlNCI BÖLÜM                                    
                               Mali Hükümler                                    
                                                                                
    Veraset ve intikal vergisi:                                                 
    Madde 35 - Bu Kanuna göre bağışlama veya veraset suretiyle tespit edilen ta-
şınmaz mallar hakkındaki işlemler; veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve    
tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır.                                           
    Ancak, kadastro müdürü bu taşınmaz malların listesini, tescillerden sonra   
bir ay içinde maliye dairesine vermekle yükümlüdür. Tescilin tapu sicil müdürlü-
ğünde yaplması halinde bu sorumluluk, tapu sicil müdürlüğüne düşer.
    Yargılama giderleri, kadastro harcı ve tahakkuku:                           
    Madde 36 - Taraflardan her biri dava harcını, dinlenmesini talep ettiği ta- 
nık ve bilirkişi ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. 
Davacı hakim tarafından belirlenecek süre içinde gerekli giderleri mahkeme vez- 
nesine yatırmadığı takdirde, onunla ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayı-
lır. Bu Kanun gereğince resen yapılması gereken soruşturma ve tebligat işlemleri
için zaruri giderler, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye ko- 
nulan ödenekten karşılanır.                                                     
    Kadastro hakimi, dava harcı, yargılama giderlerinin tespit ve hesaplanmasın-
da ilgili taşınmaz mala ait son beyan dönemi emlak vergisi değerini esas alır.  
    Hakim, hükmün kesinleşmesinden itibaren onbeş gün içinde giderin miktarı    
ile mükellefin kimliği ve en son ikametgahını bir yazı ile maliyeye bildirir.   
    Bu yazıda belirtilen giderler maliye tarafından yapılacak tebligattan başla-
yarak iki ay içinde ödenir. Süresi içinde ödenmeyen giderler için Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.                          
    Kadastrosu yapılan taşınmaz mallara, emlak vergisi son beyan dönemi esas    
alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifede gösterilen oranlar- 
da, kadastro harcı tahakkuk ettirilir.                                          
    Kadastrosu yapılan yerlerde, emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmaz    
mallara, kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere ka-  
dostro komisyonunca kıymet takdir edilir.
                                    
    Döner sermaye teşkili:                                                      
    Madde 37 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün
ihtiyaç duyduğu bölge müdürlüklerinde döner sermaye işletmeleri kurulabilir.
    Döner sermaye işletmeleri için genel bütçeden 300 milyon lira sermaye tahsis
olunmuştur. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir. 
Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.                   
    Döner sermaye, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine bu amaçla konulan 
ödenekler ile işletme faaliyetinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan 
meydana gelir. Elde edilen karlar ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye mikta- 
rına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Elde edilen ve her yıl sonunda    
kullanılmayan gelir ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir.                  
    Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kirala-
ma, satın alma, araç, gereç, araştırma ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçlar  
döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harca-
ma yapılamaz.                                                                   
    Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek
görev olarak yaptırıldığı takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere,  
kendilerine 100-300 rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpı- 
mından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre 
Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir.
    Döner sermaye işletmelerinin yetkileri:                                     
    Madde 38 - Döner Sermaye İşletmeleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün   
hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla, kamu yararının ve Milli Eko-
nomimizin gerektirdiği veya teknik olarak yapılması mümkün olduğu hallerde; kamu
kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzelkişilerden sipariş almaya ve 
her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yet- 
kilidir.                                                                        
    Genel Müdürlükçe meydana getirilmiş olan kadastral ve topoğrafik harita,    
fotoğraf, nirengi ve poligon değerleri, her türlü bilgi ve belgeleri bedel kar- 
şılığında verebilir, teknik aletleri, uçakları ve benzeri araç ve gereçleri     
kiralayabilir.                                                                  
    Döner sermaye işlemlerinde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832   
sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Mali yılın biti- 
minden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir  
ve gider belgeleri Sayıştaya; bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı  
süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.
                        
    Öncelikli kadastro ve ihale:                                                
    Madde 39 - Kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma     
alanları içindeki yatırımlarla ilgili mevki ve adaların kadastro giderlerinin   
tamamının ilgililerince veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca Tapu  
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması halin- 
de kadastroları öncelikle yapılır.                                              
    Onanmış imar planlarının kapsadığı alanlar ile kamulaştırma kararı kesinleş-
miş olan ve toplu halde bulunan taşınmaz malların kadastrosu, ilgili kamu kurum 
veya kuruluşunun talebi üzerine, bu Kanunun önrgördüğü ilanlardan mevki veya    
ada ilanı ile yetinilerek yapılıp, 11 inci maddesine göre ilan edilir.          
    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı olduğu Bakanlığın onayını almak kay-
dı ile, kadastronun fenni işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek veya tüzel-
kişilere ihale yolu ile yaptırabilir. Bu ihalelerde gelecek yıllara sari taah-  
hütlerde bulunabilir. 
                                                                                
                                 YEDİNCİ BÖLÜM                                  
                                Çeşitli Hükümler                                
                                                                                
    Kadastro başladıktan sonraki akit ve tescil işlemleri:                      
    Madde 40 - Çalışma alanlarında, kadastroya başladıktan sonra her türlü akit 
ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki kadastro tespit durumu, kadastro 
müdüründen sorularak alınacak cevaba göre tapu sicil müdürlükleri tarafından    
yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir.              
    Kadastro tespiti kayıt sahibi veya mirascılarından başkası adına yapılmış ve
kesinleşmemiş ise, kadastro sonucunu beklemeleri, ilgililere tebliğ olunur; an- 
cak ilgililer kadastro sonunda hasıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini no- 
terde düzenlenmiş bir belge ile veya tapu sicil müdürü huzurunda tespit olunacak
ifadeleri ile beyan ederek, aktin veya tescilin yapılmasını isterlerse, bu iş-  
lemler tapu sicil müdürlüğünde yapılır ve keyfiyet derhal kadastro müdürlüğüne, 
dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir.                               
    İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu  
sicil müdürlüğünce derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına 
da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro   
mahkemesine bildirilir.
                                                   
    Teknik hataların düzeltilmesi:                                              
    Madde 41 - Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet de- 
ğişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar,  
ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce resen düzeltilir. Düzeltme, ta-  
şınmaz mal malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden 
başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh mahkemesinde dava  
açılmadığı takdirde, yapılan düzeltme kesinleşir.                               
    Bu maddenin uygulanmasında, 12 nci maddede belirtilen hak düşürücü süre     
aranmaz.                                                                        
                                                                                
                              SEKİZİNCİ BÖLÜM                                   
                               Ceza Hükümleri                                   
                                                                                
    Ceza:                                                                       
    Madde 42 - Bu Kanunda belirli yükümlülükleri yerine getirmeyenler, eylemleri
daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde onbin liradan yirmibin liraya kadar,   
    Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sırasında çağrılan yerlere ya- 
hut kadastro mahkemesince davetiyede ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz
olarak gelmeyen bilirkişi veya tanıklar, beşbin liradan onbin liraya kadar para 
cezası ile cezalandırılır.                                                      
    Bu maddede belirtilen eylemler için kadastro sırasında, kadastro müdürünün  
yazısı üzerine, yargılama sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak ka-  
dastro hakimi tarafından karar verilir.                                         
    Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren sebeplerin varlığı ha- 
linde verilen ceza kaldırılır.
    Yalan beyan, hile ve desise:                                                
    Madde 43 - Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı   
taşınmaz malı kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait ta- 
şınmaz malı başkası adına yazdırmak için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hak- 
kında Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza uy-
gulanır. 
    Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı bir
taşınmaz malı hile ve desise veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kulla-
narak, kendisi veya başkası adına kaydettirirse, eylemi daha ağır cezayı gerek- 
tirmediği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve ayrıca beşbin liradan yir-
mibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.                         
    İkinci fıkrada yazılı fiilleri; kanun veya yetkili makamlarca görevlendiri- 
len kimselerin işlemesi halinde ceza üçte bir oranında artırılarak hükmolunur.  
                                                                                
                               DOKUZUNCU BÖLÜM                                  
                           İntikal ve Son Hükümler                              
                                                                                
    Toplu yapıların kadastrosu:                                                 
    Madde 44 - Kooperatif, şirket veya tüzelkişiliğe sahip olmayan şahıs toplu- 
luklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların,  
kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirerek 
veya parçalara ayırarak, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler
şeklinde tespitleri yapılır. Bunun için tüzelkişilerin genel kurullarının oy    
çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı veya şahıs topluluklarında oy çokluğu   
ile alınan karara dayanılarak kadastro tespitleri yapılır. Bu tespitler bütün   
hissedarları bağlar.                                                            
    Daha evvel kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların, tüzelkişilerin ve-
ya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine maksada uygun hale getirmek için,    
ikinci defa kadastrosu yapılabilir.                                             
    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına yapı yapmak amacıyla kurul-
muş bulunan şirketler, genel kurullarının oy çokluğu kararıyla, yapı kooperatif-
leri şekline dönüşebilirler. Şirketlerin bütün hak ve yükümlülükleri kurulacak  
kooperatife aynen intikal eder.                                                 
    Bu maddenin uygulanmasında, tüzelkişiler, şahıs toplulukları ile gerçek ki- 
şiler arasında yapılacak ifraz, tescil, cins değişikliği, el değiştirme, hisse  
değişikliği gibi hukuki işlemlerden kadastro harcı hariç, hiç bir vergi, resim  
ve harç alınmaz.
                                                              
    Orman içinde ve dışındaki taşınmaz mallarda iktisap:                        
    Madde 45.- (Birinci ve ikinci fıkralar iptal: Ana. Mah. 1.6.1988 tarih ve   
E.1987/31, K.1988/13 sayılı kararıyla.)                                         
(.....) orman dışına çıkarılan alanlarda (....) (....) toprak tevzii yoluyla ve-
rilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmadan hak   
sahipleri adına tespit ve tescil edilir.(1)                                     
    6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulanma-
sında bu madde hükmü tatbik edilir.                                             
    2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince belirtilen turizm alanlarında,  
Orman Kanunları hükümlerine göre tahsis edilen yerlerde ve imar planlarının kap-
sadığı alanlarda kalan taşınmaz mallar hakkında yukarıdaki fıkralar hükümleri   
uygulanmaz.                                                                     
                                                                                
                                                                                
--------------------                                                            
(1) Bu fıkradaki "tapulu yerlerle.." ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 1/6/1988 ta- 
    rihli ve E. 1987/31, K. 1988/13 sayılı "iskan suretiyle veya" ibaresi ise,  
    Anayasa Mahkemesinin 14/3/1989 tarihli ve E. 1988/35, K.1989/13 sayılı,     
    "Orman sınırları içerisinde kalan veya" ibaresi de Anayasa Mahkemesinin     
    13/6/1989 tarihli ve E. 1989/7, K. 1989/25 sayılı kararlarıyla iptal edil-  
    miştir.                                                                     
                                                                                
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek-5)                                                     

                                                                                
                                                                                
    Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda iktisap:                             
    Madde 46 - Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama veya kadastrosu ta- 
mamlanmış bulunan yerlerde, 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi veya 4753 sayılı  
Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar bu   
Kanun hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tes- 
pit ve tescil olunur.                                                           
    Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskan suretiyle veya toprak  
tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir   
şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve tescil olunur. Bu şekilde hak  
sahipleri adına tespit ve tescil işlemleri gerçekleşinceye kadarki süre içinde  
evvelce tahakkuk ettirilenler de dahil olmak üzere ecrimisil alınmaz.           
    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan
veya amme hizmetine tahsis edilen taşınmaz mallar hakkında bu madde uygulanmaz. 
    İlgililerin, daha önce kadastrosu yapılan yerlerde bu maddeye dayanan talep 
ve dava hakkı, bu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmekle  
düşer.
    Yönetmelikler:                                                              
    Madde 47 - Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki konularda yö-  
netmelikler çıkarılır.                                                          
    A) Kadastro çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi, belgelerinin değerlen- 
dirilmesi, ihtilafların çözümü usul ve esasları, komşu çalışma alanlarında yapı-
lacak işlemler;                                                                 
    B) Tutanak bilirkişilerinin seçilme usul ve esasları, yeminleri, yaşları,   
ikamet süreleri, ücretleri, bilirkişiliği engelleyen haller;                    
    C) Mahalli mahkemelerde davalı taşınmaz malların tutanaklarının tanzim şek- 
li, dosyaların kadastro mahkemesine devri usulü;                                
    D) Taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde ve kontrol işlerinde ta-
kip edilecek teknik, hukuki ve idari usul ve esaslar, tutanakların muhteviyatı, 
tutulma şekli, kayıt ve belgelerin bulunması, çıkarılması, değerlendirilmesi,   
muhafaza ve devri gibi işlemler, revizyon gören eski kayıtların kapatılması gibi
hususlar;                                                                       
    E) İtirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu, görevi, üyelerin  
niteliği, çalışma şekli, mahallinde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve 
esasları;                                                                       
    F) Bu Kanunla belirtilen ilanların yapılış şekli, ilanlarda belirtilecek    
hususlar, asılacağı yerler, duyurulacak kamu kurum ve kuruluşları;              
    G) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali iş- 
lemleri ile harcama usul ve esasları;                                           
    H) Kadastrosu yapılan yerlerde emlak vergisi kıymeti belli olmayan taşınmaz 
malların, kıymetini takdir etme usul ve esasları;                               
    İ) Kadastro görevlilerinin taşınmaz mallara girme şekli ve müsaade verecek  
makamlar;                                                                       
    K) Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde uygulanacak usul ve esaslar; 
    L) Bölge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdamları ile görev yetki ve so- 
rumlulukları, müfettişler refakatında çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar.
    Kaldırılan kanun ve hükümler:                                               
    Madde 48 - 15 Aralık 1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka- 
nunu, 28 Haziran 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 Temmuz 1972    
tarih ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun 20 nci madde-
si yürürlükten kaldırılmıştır.
    Diğer kanunların, 2613 ve 766 sayılı kanunlara yaptığı atıflar bu Kanunun   
ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.                                            
                                                                                
                                ONUNCU BÖLÜM                                    
                               Geçici Hükümler                                  
                                                                                

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş tapulama    
mahkemeleri, kadastro mahkemesi adını alır ve açılmış davaları, bu Kanundaki hü-
kümlere göre yürütür.                                                           
    Asliye hukuk mahkemelerinde bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2613 sayı-
lı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre açılan veya müracaata bırakılan dava- 
lara, kadastro mahkemelerinde bu Kanundaki hükümler doğrultusunda bakılmaya de- 
vam olunur.                                                                     
    Tapulama hakimleri ile tapulama mahkemelerinde yetkili olarak görev yapan   
hakimler yeniden bir atamaya veya yetkilendirilmeye gerek olmadan kadastro haki-
mi olarak görevlerini yürütürler. Bu hüküm, tapulama mahkemelerinde görevli di- 
ğer personel hakkında da uygulanır.                                             

    Geçici Madde 2 - Tapulama Kanununa göre birlik merkezinde duruşma açılmasına
karar verilmiş olup da, duruşma henüz açılmamışsa, ilk duruşma için birlik mer- 
kezine gidilmeyerek, dava bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür.                

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve    
mevcut kadrolarda yapılacak değişiklikler, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak- 
kında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 8 ay içinde gerçekleştirilir.    
    Bu madde gereğince, yeni kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda yapılacak   
değişikliğe kadar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personel, bu Ka- 
nunda belirtilen unvanlarda görevlendirilebilir.                                

    Geçici Madde 4 - Tapulama ve kadastro mahkemelerince bu Kanunun yürürlüğe   
girmesinden önce kesin hükme bağlanmış uyuşmazlıklara bu Kanun uygulanmaz. Tapu-
lama mahkemeleri ile kadastro mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye mahkemele- 
rinde halen görülmekte olan davalar ile 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde  
açılacak davalara bu Kanun hükümleri uygulanır.                                 
    Bu Kanunun yürürlüğünden önce düzenlenmiş tapulama tutanakları ve kadastro  
beyannameleri ile verilmiş bulunan komisyon kararları geçerliliklerini korurlar.
Bunlara süresi içinde itiraz durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.            
    2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile diğer kanunlar gereğince    
özel kadastrosu yapılan ve tutanakları kesinleşmiş bulunan taşınmazlar için 10  
yıllık hak düşürücü süre geçmiş ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti- 
baren bir yıl içinde hak sahipleri dava açabilirler.                            
    Tapulama ve kadastrosu yapılıp tespit dışı bırakılan yerlerde tapulu taşın- 
mazların maliklerinin talep etmesi halinde, bu Kanun hükümlerine göre bunların  
kadastrosu yapılır.                                                             

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 766 ve 2613 sayılı   
Kanun hükümlerine göre kurulmuş komisyonlara intikal etmiş veya edecek itiraz-  
lar, bu komisyonlarda bu Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. Tebligat ve    
ilanlar 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.                      
    Yürürlük:                                                                   
    Madde 49 - Bu Kanun yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.      
    Yürütme:                                                                    
    Madde 50 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.